Ahok

Ahok
Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama, Mantan Guberur DKI Jakarta/Liputan6.com